Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1325-1344


İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi

Memet Karakuş,Serkan Aslan.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre ilkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumu incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yazılı görüş alma formu ile gözlem kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri analizlerinden biri olan betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili Karakoçan ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 23 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Yazılı olarak görüşü alınan öğretmenler belirlenirken ölçüt örnekleme, bu öğretmenler içerisinden gözlenen öğretmenler belirlenirken maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin bir kavramı, konuyu ya da temayı farklı disiplinlerle ilişkilendirmelerine dikkat ettikleri, disiplinlerarası öğretim yaklaşımını uygularken zaman yetersizliği sorunu yaşadıkları görülmüştür. Öğretmenler disiplinlerarası öğretim yaklaşımında karşılaşılan sorunlara yönelik olarak öğretim programlarının, bu yaklaşımı dikkate alarak düzenlenmesi gerektiği önerisi getirmişlerdir. Yapılan gözlemde, A1 öğretmeninin, disiplinlerarası öğretim yaklaşımını gayet iyi bir şekilde uyguladığı, A2 öğretmeninin uygulayamadığı ve A3 öğretmeninin eksik uyguladığı görülmüştür.

Key words: Disiplinlerarası öğretim, sınıf öğretmeni, ilkokul.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.