Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1268-1279


Eğitimde Mizahın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumlar

Elif Emine Balta.

Abstract
Genel itibariyle mizah, hoşa gitme özelliği sayesinde insanı eğlendiren, rahatlatan ve/veya güldüren özellikteki söz, kavram veya durumları kapsamaktadır. Eğitim açısından bakıldığında yapılan çalışmalar, mizahın dikkat çekmeyi sağladığı, öğrenmeyi ve öğrenilenleri hatırlamayı kolaylaştırdığını kanıtlamaktadır. Mizahın eğitsel ortamlarda da önemli olduğu görüşünden hareketle bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mizaha yönelik tutumlarını ve bu tutumların öğretmenlerin cinsiyet, hizmet yılı, branş, mezun oldukları fakülte ve eğitim durumlarına göre değişip değişmediğini tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, basit seçkisiz örneklem yöntemi ile Bitlis merkez ve ilçelerinde görev yapan 313 öğretmene ulaşılarak derlenmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak veriler araştırmacı tarafından ilgili çalışma için geliştirilmiş olan “Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, katılımcıların mizaha yönelik tutumlarının olumlu olduğu; katılımcılarının tutumlarının cinsiyet, hizmet yılı, mezun oldukları fakülte ve eğitim durumlarına göre değişmediği; bununla birlikte ölçeğin “Eğitimde gerekli görme” başlıklı alt boyutunda öğretmenlerin tutumlarında branşa göre farklılık görüldüğünü göstermektedir. Bulgular, öğretmenlerin eğitimde mizahın kullanımına olumlu tavır sergiledikleri sonucuna ulaştırmaktadır.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.