Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1131-1148


Öğretim Materyali’ne İlişkin Motivasyon Ölçeği (ÖMMÖ) Türkçe Uyarlama Çalışması

Serkan Dinçer,Ahmet Doğanay.

Abstract
Eğitim bilimlerinde genel olarak akademik ders başarısına odaklanılmasına rağmen akademik ders başarısını etkileyen diğer değişkenlere de odaklanılması gerekmektedir. Bu değişkenlerin başında motivasyon gelmektedir. Motivasyon birçok şekilde ölçülebildiği gibi birçok motivasyon kaynağı da bulunmaktadır. Öğretimin temel öğelerinden biri olan materyallerin bu bağlamda değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışmanın amacı öğretim materyaline ilişkin motivasyonu ölçmeyi sağlayan bir ölçme aracını geliştirmektir. Keller tarafından ARCS Modeli referans alınarak geliştirilen 36 maddeden ve dört faktörden oluşan ölçek (IMMS) bu amaç için seçilerek Türkçeye uyarlaması yapılmıştır. Ölçme aracı örnekleminin ve bazı ifadelerin değişmesi nedeniyle ölçek geliştirme aşamalarının hepsi yeniden tekrarlanmıştır. Ölçme aracının birinci sürüm, ikinci sürüm çalışmaları açıklayıcı faktör analizi ile analiz edilmiş, daha sonra elde edilen ölçek doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Çalışmaya üç farklı ortaokuldan toplam 1361 öğrenci katılmış, bunların 469’una ait veriler birinci sürüm için, 568’ine ait veriler açıklayıcı faktör analizi için, 295’ine ait veriler doğrulayıcı faktör analizi için kullanılmış, 29’una ait veriler ise aşırı uç değerde olması nedeniyle analizden çıkartılmıştır. Ölçeğin orijinalinde bulunan olumsuz ifadeler, örneklemin bu ifadeleri kodlayamaması nedeniyle olumlu ifadeye çevrilmiş, üç maddenin olumlu ifadesinin anlamlı olmaması nedeniyle ölçekten çıkartılarak 33 maddelik dört faktörlü bir ölçme aracı elde edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi için iç güvenilirlik katsayısı .93 olarak hesaplanan bu ölçme aracında doğrulayıcı faktör analizi bulgularının sınır-kabul değerlerinin içinde kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen değerlerden bu ölçme aracının ortaokul öğrencilerinin öğretim materyaline ilişkin motivasyon düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Key words: Motivasyon Ölçeği, Öğretim Materyali, ARCS Modeli


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.