Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 696-707


PISA 2012 Türkiye Verilerine Göre Öğrencilerin Matematik Anksiyetesinin Sınıflandırıcıları

Cemre Erten Tatlı,Derya Atalan Ergin,Ergül Demir.

Abstract
Bu çalışmada PISA 2012 Türkiye öğrenci anketi verileri üzerinden matematik anksiyetesine sahip olan ve olmayan gruplara atamada ilişkili değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla matematik anksiyetesi olan ve olmayan gruplara atamada etkili bir diskriminant fonksiyonu üretilmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak PISA 2012 öğrenci anketinin B formunun kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda araştırma grubu formu dolduran 1598 öğrenciden oluşmaktadır. Matematik anksiyetesine sahip olan ve olmayan grupları belirlemede kesme puanı kullanılmıştır. Diskriminant fonksiyonu üretilmeden önce ele alınacak değişkenlerin belirlenmesi için diskriminant analizinin varsayımları test edilmiştir. Normallik, çoklu normallik, varyansların homojenliği, kovaryans matrislerinin homojenliği, çoklu doğrusal bağlantı problemi bulunmayan değişkenler ileri analizlere dahil edilmiştir. Diskriminant fonksiyonu öğretmen davranışı: öğrenci yönlendirme, okula aidiyet hissi, disiplin iklimi, matematik öğretmeninin desteği, öğretmen öğrenci ilişkileri, öğretmen davranışı: formatif değerlendirme, öğretmen davranışı: öğretmen doğrudan eğitimi, öğretmen desteği değişkenleriyle üretilmiştir. Sonuç olarak diskriminant fonksiyonun %64,4 doğru sınıflama yaptığı görülmüştür. Bu da fonksiyonun şansın ötesinde bir doğru sınıflama yaptığını göstermektedir.

Key words: Matematik Kaygısı, PISA, Sınıflandırma, Diskriminant Fonksiyonu Analizi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.