Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 671-681


Öz Değerlendirme Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

İlker Kösterelioğlu,Ümit Çelen.

Abstract
Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı yapılandırmacı yaklaşım temelinde geliştirilen öğretim programlarını 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulamaya başlamıştır. Öğrenci merkezli öğretim yönteminin ön plana çıktığı bu yeni programlarda ölçme ve değerlendirme öğrenme sürecinin parçası olduğu anlayışı benimsemiştir. Sürece ağırlık verilmesi geleneksel yaklaşıma göre daha sık ve farklı nitelikte ölçme araç veya yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir. Çeşitli performansa dayalı etkinliklerde öğretmen merkezli değerlendirmelerin yanı sıra öğrencilerin de değerlendirme sürecine katıldıkları yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden birisi öz değerlendirmedir. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öz değerlendirme yöntemine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılında birinci ve dördüncü sınıf n=243 öğretmen adayı ile Eğitim Bilimine Giriş ve Özel Eğitim derslerinde yürütülmüştür. Araştırma sürecinde öğretmen adaylarına performans görevi verilmiş ardından kendilerini öz değerlendirme yöntemi ile değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarına sunulan açık uçlu üç sorudan oluşan soru formu ile öz değerlendirme yöntemine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Elde edilen nitel veriler betimsel analiz yapılarak bulgular literatür bağlamında tartışılmıştır. Öğretmen adaylarının uygulama sonrasında öz değerlendirme yöntemini kullanma konusunda olumlu bir tutuma sahip oldukları saptanmıştır.

Key words: Öz değerlendirme, Performans dayanaklı değerlendirme, Eğitim bilimine giriş dersi, Yapılandırmacı yaklaşım, İçerik analizi


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.