Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 635-649


Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Görüşleri (Niğde İli Örneği)

Damla Bulut,Yasemin Gülsoy.

Abstract
Araştırmanın amacı, Niğde ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik görüşlerini belirleyerek bu görüşler doğrultusunda mevcut müzik derslerine yönelik durumu ortaya koymak ve etkili bir müzik dersi için öneriler geliştirmektir.

Araştırma betimsel niteliktedir. İlgili veriler uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmamış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır.

Araştırmanın evrenini 2012-20013/2013-2014 eğitim öğretim yıllarında Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise; bu öğrenciler arasından tesadüfî örneklem yoluyla seçilen Alparslan, Kemal Aydoğan, 19 Mayıs, 23 Nisan Havacılar, Selçuk, Atatürk ve Cumhuriyet Ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfında öğrenim gören 644 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırma bulguları doğrultusunda; Ortaokul 5. sınıf öğrencilerin çoğunluğunun müzik dersini zevkli bulduğu, müzik dersini ve müzik öğretmenini sevdiği; Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun müzik dersini sevdiği, müzik dersini önemli ve eğlenceli bir ders olarak gördükleri; Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun müzik dersini sevdiği, müzik dersini önemli ve eğlenceli bir ders olarak gördükleri; Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun müzik dersini sevdiği, müzik dersini rahatlatan ve önemli bir ders olarak gördükleri, sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin konuya ilişkin görüşlerinin ders, öğretmen ve öğrenci odaklı olduğu, bu görüşlerin de büyük çoğunlukla duyuşsal alana yönelik olduğu tespit edilmiştir.

Key words: Ortaokul, Müzik, Müzik Dersi, Öğrenci Görüşü


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.