Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 148-159


Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Azmi Türkan,Hasan Aydın,Sadık Selman Üner.

Abstract
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, çokkültürlü eğitim tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. İlişkisel araştırma deseninde nicel çalışmanın örnekleminde, kolay ulaşılabilir amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Marmara bölgesinde bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 162 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği” ve “Epistemolojik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20 paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanları arttıkça bilginin yapılandırılmasına olan inançlarının artığı gözlemlenmiştir.

Key words: Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Epistemolojik İnanç, Tutum


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.