Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 136-147


Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi

Nurten Karacan Özdemir.

Abstract
Bu çalışmanın amacı “Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programı”nın 6. sınıf öğrencilerinin özgüven düzeyi üzerine etkisini incelemektir. Ön-test son-test ölçümlü deney ve kontrol gruplarından oluşan bu çalışmanın katılımcılarını, 12 deney ve 12 kontrol grubunda olmak üzere toplam 24 6. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Seksen dakikalık oturumlardan oluşan program, deney grubundaki katılımcılarla sekiz hafta süreyle yürütülmüştür. Çalışmanın modelini 2 X 2 öntest-sontest deneysel desen oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde bağımlı örneklemler için varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, “Bibliyopsikolojik danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programı”nın deney grubundaki katılımcıların özgüven puanları üzerinde anlamlı düzeyde bir artış sağladığı bulunmuştur.

Key words: Özgüven, Bibliyoterapi, Bibliyopsikolojik Danışma, 6. sınıf öğrencileri.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.