Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 91-103


Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gökhan Atik,Oya Yerin Güneri.

Abstract
Bu çalışmada; Emmons, Haynes ve Comer (2002) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve ortaokul öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması iki farklı katılımcı grubu ile yapılmıştır. Birinci grup 314 (%44.4 erkek, %55.6 kız), ikinci grup ise 348 (%57.8 erkek, %42.2 kız) ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formu 36 madde ve 6 alt boyuttan (adalet, düzen ve disiplin, veli katılımı, kaynakların paylaşımı, öğrencilerin kişilerarası ilişkileri ve öğrenci-öğretmen ilişkileri) oluşmaktadır. Ölçek ayrıca benzeme ve ayırma geçerliğine de sahiptir. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için elde edilen iç-tutarlık katsayıları ve iki hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik değerleri de yeterli düzeydedir.

Key words: Okul İklimi, Geçerlik, Güvenirlik, Ortaokul Öğrencileri


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.