Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(1): 1-22


Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri

Yasin Akay,Murat Çırakoğlu,Burcu Hancı Yanar.

Abstract
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması deseniyle örülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ili Çiğli ilçesinde yer alan 3 farklı ortaokulda öğrenim gören 150 5. ve 6. sınıf öğrencisi ve bu okullarda görev yapan 32 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmalarda kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Seçmeli derslerin seçiminde ağırlıklı olarak dış etkenlerin veya sağlanacak katkının göz önünde bulundurulduğu belirlenmiştir. Seçmeli derslerin işlenişine ilişkin elde edilen sonuçların ana dersi tekrar, pekiştirme ve desteklemeye yönelik etkinlikleri içerdiği tespit edilmiştir. Derslerin içeriğine ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerin birbirine yakın olduğu ortaya çıkmıştır. Derslerin yararları ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Ders sürecinde yaşanan duygu ve davranışlara ilişkin elde edilen verilere göre olumlu ve olumsuz görüşlerin birbirine yakın sayıda olduğu görülmüştür. Bu durum ile gözlem sonuçları genel olarak paralellik göstermektedir.

Key words: Seçmeli Ders, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim, Ortaokul


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.