Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1400-1413


Bilgisayar Ortamında Ve Kağıt-Kalem Formunda Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Eren Can AYBEK, R. Nükhet DEMİRTAŞLI.

Abstract
Bu çalışmada, bir genel yetenek testi (GYT) kağıt-kalem ve bilgisayar ortamında uygulanarak, testin psikometrik özelliklerinin ve bilgisayara yönelik tutum, bilgisayar aşinalığı ve cinsiyete göre öğrenci performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. İlişkisel türde betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın araştırma grubunu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilköğretim okullarından seçilen; 73 erkek, 63 kız toplam 136 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma grubuna sözel ve sayısal akıl yürütme alt testlerinden oluşan, toplam 60 maddelik genel yetenek testi
kağıt-kalem olarak ve bilgisayar ortamında uygulanmıştır. Araştırma grubuna aynı zamanda bilgisayara yönelik tutum ölçeği ve bilgisayar aşinalığı ölçekleri de verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular; testin kağıt-kalem ve bilgisayar ortamında uygulanan formlarının ölçtükleri özellik bakımından denk olduğunu; bilgisayar aşinalığı ve cinsiyete göre, testin bilgisayar ortamında uygulanan formundan alınan puanların farklılaşmadığını; buna karşın, bilgisayara yönelik tutum bakımından bilgisayar ortamında uygulanan formdan alınan GYT puanlarının bilgisayara yönelik olumlu tutuma sahip olanlar lehinde farklılaştığını göstermektedir.

Key words: bilgisayar ortamında uygulanan test, genel yetenek testi, bilgisayara yönelik tutum, bilgisayar aşinalığı


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.