Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1387-1399


Rehberlik ve Denetim Sürecinde İl Eğitim Denetmenleri Kaynaklı İletişim Engellerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Necmi GÖKYER, Murat TUNCER.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, “rehberlik ve denetim sürecinde il eğitim denetmenleri kaynaklı iletişim engellerine ilişkin öğretmen görüşlerini” belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Elazığ ili merkez ilçede bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 3121 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 41 maddeden oluşmaktadır. Aracın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Elazığ ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 200 öğretmenden toplanan veriler üzerinden yapılmıştır. Geliştirilen rehberlik ve denetim sürecinde il eğitim denetmenleri kaynaklı iletişim engelleri (DKİE) adlı ölçek 166 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin görüşleri; “dürüstlük ve güvenirlik” boyutunda “kararsızım”; “olumlu geri bildirim” ve “empatik iletişim” boyutlarında “katılıyorum” ve “iletişim engelleri” boyutunda ise, “katılmıyorum” düzeyindedir. İletişim engelleri boyutunda Fen bilimleri branşındaki öğretmenlerin görüşlerinin düzeyi, sosyal bilimler branşındaki öğretmenlerin görüşlerinin düzeyinden daha yüksek çıkmıştır. İletişim engelleri boyutunda, 9-13 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin görüşleri ile, kıdemleri 1-2 yıl ve 3-5 yıl, 6-8 yıl ve 19 yıl ve üstü olan öğretmenlerin görüşleri arasında 9-13 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin aleyhine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Key words: İletişim, rehberlik, denetim, il eğitim denetmeni


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.