Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1296-1310


Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme

Mehmet Hayri SARI.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik kaygılarını belirlemeye ilişkin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunda, mesleki kıdemi 1-10 yıl, 10-20 yıl, 20 ve üstü yıl olacak şekilde Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde görev yapan toplam 348 sınıf öğretmeni yer almıştır. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi ile 3 faktörlü bir yapı ve toplam 23 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin geneline ilişkin iç tutarlılık katsayısının .89 olduğu görülmüştür. Ölçeğin toplam puanları ile alt faktörler arasında korelasyon katsayısı sonucu orta ve yüksek düzeyde pozitif bir ilişki çıkmıştır (r= .93, .57 ve .76). Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin iyilik uyum indeksleri, X²/sd (389.72 / 224) = 1.74, RMSEA= 0.057, RMR= 0.062, GFI= 0.87, CFI= 0.95, NFI= 0.89, NNFI= 0.94 ve AGFI= 0.84’dir. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde ölçeğin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir.

Key words: geçerlilik, güvenilirlik, matematik öğretim kaygısı, ölçek, sınıf öğretmeni


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.