Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1278-1295


Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği

Salih BİRİŞÇİ, Selcen ÇALIK UZUN.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımı içinde yer alan olgubilim deseninin kullanıldığı çalışmada, Artvin il merkezine bağlı liselerde görev yapan 14 matematik öğretmeni ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde, söz konusu teknolojinin öğretmen ve öğrenciler açısından eğitim-öğretim sürecine etkileri, derslerinde etkileşimli tahta teknolojisinden ne şekilde yararlandıkları ve bu teknolojiyi kullanırken karşılaştıkları sorunların neler olduğuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiş ve elde edilen veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi neticesinde, öğretmenlerinin matematik derslerinde etkileşimli tahtadan daha çok görselleştirme ve soyut kavramları somutlaştırma amacıyla yararlanmalarının yanı sıra bu teknolojiyi, daha hızlı ve fazla sayıda soru çözmek için yansıtıcı bir araç olarak kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bir takım olumsuz düşünce içerisinde oldukları belirlenen öğretmenler, bunları alt yapı yetersizliğine bağlı bir takım teknik sorunlar ile kullanabilme becerisinden kaynaklanan problemler olarak belirtmişlerdir.

Key words: Etkileşimli tahta, matematik, öğretmen görüşleri


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.