Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1240-1248


Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi

Esin ÖZER, M. Engin DENİZ.

Abstract
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin; Psikolojik Sağlamlık düzeylerinin, Duygusal Zeka Kişilik Özelliği yönünden incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulunda öğrenimlerine devam eden, 523’ü kız, 243’ü erkek, toplam 766 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada, veri toplanması amacıyla; Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan, Duygusal Zeka Özellik Ölçeği-Kısa Formu, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (Terzi,2006) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Araştırmada uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 16.0 paket proğram kullanılarak analiz edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık puanları ile duygusal zeka alt boyutları puanları arasındaki ilişkinin analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı Tekniği, Duygusal Zeka özelliği alt boyutlarının psikolojik sağlamlığı anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığı ise çoklu regresyon analizi tekniği, Regresyon katsayılarının anlamlılığı için t testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık puanları ile duygusal Zeka alt boyutları puanları arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Duygusal Zeka özelliklerinden iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik alt boyutları psikolojik sağlamlıktaki toplam varyansın % 44’ünü açıklamaktadır. Duygusal zekanın iyi oluş ve sosyallik alt boyutları, psikolojik sağlamlık üzerinde önemli bir yordayıcı role sahiptir.

Key words: Psikolojik Sağlamlık, Duygusal Zeka Özelliği.


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.